Bomgiizhik Isaac Murdoch

Bomgiizhik (Isaac Murdoch) is from Nimkii Aazhibikoong First Nation. He is of the Fish Clan and is Ojibwe. He has four beautiful children. He currently lives in the forest at Nimkii Aazhibikoong, an Indigenous community that focuses on Indigenous language, art, and land based activities. Being blessed with the opportunity, Bomgiizhik grew up in the traditional setting of hunting and gathering on the land. Having spent many years learning from Elders, he spends a lot of his time as a Story Teller. Many of these stories become his visual art pieces which have become recognized world wide. Bomgiizhik is also a Singer Song Writer who loves to make music when ever he gets a chance. You will often find him on the land looking at his favorite plants or gazing into the beautiful night sky.

Bomgiizhik (revolving Sky) Nimkii Aazhibikoong njibaa. Giigoonhan doodeman. Ojibwe aawi. Niiwin gwenaajiwinjin wdaansan wda’aawaan. Nongo megwaa daa mtigwaakiing. Nimkii Aazhibikoong, Nishinaabekiing enaagdoot Nishinaabemowin miinwaa mzinbiigeng, ngoj-go-gegoo baa nankiing maakiing. Aapji gii-mnaabewzi, Bomgiizhik gii-bi-kogid, ghkendangwaa zhi-nishnaabe maadzid, gi-giiwse, gii-zgaktaaso, gegookiing edinang.Aashi gaa-bi-kenoomaagzid getsinjin gii-bi-ghkendmaad niibna nso-boon, miinongo maanda enakiid, aadsookewnini aawi. Niibnaa go kinda dbaajmowininan gashtoonanwii-mzinbii’ang ezhiwaambdvng, miidash gonda mzinbiiganag kina mziwi king ewaambjigaazjig. Bomgiizhik ge’e ngomwinan ezhtoojindo-ngamnan, miinwaa doo-zhibii’aanan. Aapji go bishgendaan maandqa nankid, pii gwa zhised. Naangodnong syaakyoojin waawaaskoneyan maage datganaabit oodi gnawaambdang gwenaajwinik, gwenaajwang dibik giizhik.

We are in special times. Never in the History of Humanity have we been faced with the challenges that we are now. Climate change is here and the World is changing fast. I truly believe that when we put our hearts together and unite for the Earth and people, we can achieve anything. When we lift up our people and recognize the strengths and gifts of others, we can be a force of nature. Together we will win!

Aapiji gwa naa nonggwa kina gegoo chi zhiwebat. Gaayii gwa wiikaa e`bemaadizit gii bi waabdaziin nonngwaa ezhiwebiziiying. Weyiip nonggwa gegoo bi aansemigat naasaap ge ezhiiyaamigak gojiing, eshkam ge bi wiizho`oomgat. Ndoo ndwetaan wiigwa, Iishpin kina mi maamiwiizing maanda ji da akiiminaa, ka shkitamaami gwa. Pii gaazimaaying Anishinaabek miinwaa ge ezhi maandaawshkewziwaad miinwaa ezhi zoongde`eyaad, aapji gwa ka zoongaabwiimi. Ka kinaagemi dash.